06-52862479 info@katriendejong.nl

Algemene Voorwaarden

Je leest de Algemene Voorwaarden van Katrien de Jong, in deze voorwaarden ook genoemd de coach / reisorganisator. Reiziger/deelnemer is degene die de reis/coaching/online programma boekt en deelneemt.

Adres: Kielakker 69, 7971 AE, Havelte. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer 56743920 onder handelsnaam Outdoor Life Coach. 

Lees de voorwaarden goed door want bij je inschrijving voor een online programmareis geef je aan hiermee akkoord te gaan.

Online cursussen

Totstandkoming en inhoud overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Katrien de Jong Marca van den Broek. De participant, die een cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt.

Betaling
De betaling geschiedt voordat de cursus geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Wijzigingen door Katrien de Jong
Katrien de Jong  heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de cursus, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Katrien de Jong zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.

Aansprakelijkheid
Katrien de Jong aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de opdrachten uit de online cursus. 

Annulering
Annulering is voor de online programma’s kan tot en met de eerste week, na het opsturen van de ingevulde worksheets. Na de eerste week is het niet meer mogelijk om te annuleren. 

Klachtenbehandeling
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Katrien de Jong, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Katrien de Jong. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Duur van de online cursus
Na drie maanden (gerekend vanaf aanschaf van de online training) vervalt de toegang tot het online cursus platform. Echter alle video’s, worksheets en audio bestanden kunnen gedownload worden en opnieuw gebruikt. De aangeboden ondersteuning tijdens de cursus is geldig tijdens de drie maanden. 

Individuele Coaching

Katrien de Jong verplicht zich informatie betreffende de coaching te verstrekken aan de klant in alle fasen van de coaching.

Voorafgaand aan de coaching vindt altijd (een telefonisch) kennismakingsgesprek plaats (m.u.v. een eenmalige wandeling). De klant verplicht zich (evt. middels het intake formulier) relevante informatie aan de coach te verstrekken.

Katrien de Jong zal geheimhouding betrachten m.b.t. door de klant verstrekte gegevens.

De klant verplicht zich een afspraak minimaal 48 uur van te voren af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Katrien de Jong coacht en begeleidt geen klanten die onder invloed staan van alcoholische dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van die middelen die door een arts of specialist zijn voorgeschreven).

Na afloop van iedere sessie wordt de klant in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe hij/zij zich voelt. Katrien de Jong adviseert de klant over manieren om de locatie op verantwoordelijke wijze te verlaten.

Katrien de Jong aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel enige medische- of andere voor de coaching belangwekkende of belangrijke informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

De klant blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag.

Katrien de Jong behoudt zich het recht voor om de cliënt te weigeren en zal indien dit het geval is, de reden opgeven.

Beëindiging van een coaching traject kan altijd met wederzijdse goedvinding gebeuren.

Katrien de Jong behoudt zich het recht voor een reis of activiteit te annuleren wanneer er niet genoeg deelnemers zijn. In overleg wordt het aanbetaalde bedrag teruggestort of er wordt een alternatieve datum gekozen.

Alle deelnemers maken uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Katrien de Jong en deze kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan de activiteiten die tijdens de gesprekken, dagen of reizen georganiseerd worden.


Bezinningsreis naar Ecuador

Informatie van de reiziger 

De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

Deelname aan de reis

Katrien de Jong verzorgt reizen die tot doel hebben bewustzijn en zelfinzicht te vergroten. Deze reizen zijn niet bedoeld om therapie te vervangen. Katrien de Jong gaat zorgvuldig te werk om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving aan te kunnen bieden voor de deelnemers aan haar activiteiten en reizen. Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende draagkracht beschikken om verworven inzichten te kunnen dragen en verwerken, en in die zin over voldoende mentale en psychische stabiliteit. Indien dit niet het geval is, dan zijn de gevolgen geheel voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. In geval van twijfel of vragen bij een deelnemer ten aanzien van de eigen draagkracht, wordt deze verzocht voorafgaand aan de reis contact op te nemen met de organisatie. 

Deelname aan de verschillende ceremonies tijdens de reis zoals de zweethut en Ayahuasca zijn ook volledig voor eigen risico van de deelnemer. Deze ceremonies worden altijd aangeboden in een veilige setting, onder begeleiding van zeer ervaren begeleiders.

Tijdens de reizen worden meerdere wandeltochten gemaakt. Dit kunnen tochten zijn (in Ecuador) van vier tot zeven uur lopen per dag over oneven, soms steil en glad terrein. Mocht ter plekke blijken dat je niet fysiek in staat bent om mee te doen met deze tochten dan zal Katrien de Jong zoeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden. Echter alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor eigen rekening van de deelnemer.

Informatieplicht

Elke deelnemer dient vooraf informatie te verstrekken met betrekking tot zijn/haar lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het – overmatig – gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico´s voor de deelnemer dan wel andere deelnemers, indirect betrokkenen of bezittingen van derden.

Bij het boeken van een reis ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier met vragen over de psychische en fysieke draagkracht van de deelnemer.

Bij blijk of vermoeden van onvoldoende draagkracht, behoudt Katrien de Jong zich het recht voor om te besluiten de betreffende persoon niet (verder) deel te laten nemen aan de reis.

Tevens is de deelnemer zich ervan bewust dat Katrien de Jong hem of haar het recht op (verdere) deelname kan ontzeggen als de verstrekte informatie niet correct blijkt of niet (volledig) is verstrekt. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. 

Voorts dient informatie te worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, minder-validiteit, zwangerschap, allergieën en/of andere medische condities die van invloed kunnen zijn op deelname aan (delen van) het reisprogramma.

Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.

De reiziger die tijdens de reis zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Paspoort en vaccinaties

Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf om te zorgen voor een paspoort dat nog minimaal zes maanden geldig is op de dag van vertrek en de benodigde vaccinaties. Katrien de Jong kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het niet hebben van deze documenten en annulering van de reis als gevolg hiervan. Er wordt in geen van deze gevallen geld geretourneerd.

Betaling en bevestiging van de reservering
Wanneer de reiziger de reis naar Ecuador definitief boekt door het invullen en ondertekening van het inschrijfformulier, dient het reserveringsbedrag van 250 euro te worden voldaan. Uiterlijk acht weken voor vertrek dient de volledige reissom voldaan te zijn. Bij boekingen binnen acht weken voor vertrek dient de volledige reissom direct te worden voldaan. 

Wanneer de reiziger activiteiten boekt in Nederland, dient het volledig bedrag voldaan te worden bij aanmelding via de website.

Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen.

Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

Annuleren van de reis door de deelnemer.

Alle afzeggingen moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Katrien de Jong via info@katriendejong.nl en kunnen alleen dan in behandeling worden genomen.

Annnuleringsvoorwaarden.

– bij annulering van een buitenlandse reis tot de 8ste week vóór de vertrekdag betaal je de aanbetaling;

– bij annulering van een buitenlandse reis vanaf de 8ste week voor de vertrekdag wordt 100% van de reissom in rekening gebracht;   

Het is ten sterkste aan te raden voor de buitenlandse reizen zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

Start van de reis en activiteiten onder weg
Als je niet op tijd aankomt voor de start van de reis, activiteit tijdens de reis, of activiteit in Nederland is dit je eigen verantwoordelijkheid en wordt er geen geld geretourneerd. Dit geldt ook wanneer je laat bent als gevolg van vertragingen van vliegmaatschappijen of andere omstandigheden waar Katrien de Jong geen invloed op heeft. Extra kosten die voortkomen uit een te late aankomst zijn voor rekening van de klant.

Annulering van of wijzigingen in het reisschema door Katrien de Jong en/of derde partijen.

Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht de reis of tours onderweg te annuleren of wijzigen naar aanleiding van omstandigheden die buiten hun macht liggen. Bijvoorbeeld: wijzigingen in wetten, regelgeving van de Nationaal Parken, weersomstandigheden, politieke onrust, actieve vulkanen, et cetera.

Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht een tour te wijzigen om de veiligheid en comfort van klanten te kunnen waarborgen.

Katrien de Jong en derde partijen kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden en kunnen geen geld retourneren in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals rellen, oorlog, demonstraties, terroristische activiteiten, natuurrampen, veranderingen in weersomstandigheden of andere omstandigheden waar Zwerfkracht of derde partijen geen invloed op hebben.

Wijzigingen reissom. 

De reisorganisator heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen- vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.

Herroeping aanbod

Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.

Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk vóór 12.00 uur de tweede werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Opzegging reisorganisator wegens te geringe deelname

De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal op de website. Indien dit minimum aantal niet is gehaald, is de reisorganisator verplicht dit uiterlijk zes weken voor vertrek te vermelden.

Het gehele bedrag inclusief het reserveringsbedrag wordt in dit geval geretourneerd naar de reiziger.

Hulp en bijstand.

De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Verzekeringen

Alle reizigers die meegaan met Katrien de Jong worden geacht zelf te zorgen voor een dekkende medische verzekering inclusief repatriëring. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die kunnen voortkomen uit medische noodzaak. Katrien de Jong raadt aan een reisverzekering af te sluiten tegen diefstal of verlies van documenten of andere waardevolle spullen. Katrien de Jong kan geen geld retourneren in geval van diefstal of verlies van reisdocumenten of om medische redenen.

Een algemene reisverzekering inclusief annuleringsverzekering is ook aan te raden in verband met vergoedingen in geval van bijvoorbeeld vertragingen van vluchten of annulering van de reis door persoonlijke omstandigheden.

Problemen en klachten.

Mocht er een probleem ontstaat tijdens een van de tours van Katrien de Jong of derde partijen, dan dien je Katrien de Jong en de begeleider van de activiteit / reis, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat deze direct kan proberen de problemen voor zover mogelijk zo snel mogelijk op te lossen. Mochten er klachten zijn na afloop van de tour dan dienen deze altijd schriftelijk te worden ingediend.

Entreekosten en persoonlijke kosten
Alle entreekosten voor musea, de kosten van de vliegtickets, de kosten van voorstellingen, Nationaal Park entreekosten en maaltijden zijn alleen inbegrepen als dit expliciet staat vermeld in de tourbeschrijvingen. Persoonlijke (alcoholische) drankjes zijn nooit inbegrepen in de prijs.

Dieetwensen
Speciale dieetwensen moeten tenminste 30 dagen voor aankomst worden aangegeven bij Katrien de Jong. Katrien de Jong zal alles doen, wat binnen de mogelijkheden ligt, om hier aan te voldoen, maar kan hier geen garantie voor geven.
 

Website

De website www.katriendejong.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Gebruik van de inhoud van de site of delen daarvan, is niet toegestaan en maken inbreuk op intellectuele rechten, mits schriftelijke toestemming van Katrien de Jong.